Taust ja projektid

MTÜ Kunda Elulõng loodi linna eakate päevakeskuse (tegutseb oktoobrist 1997) baasil septembris 2000. aastal, eesmärgiga toetada ja arendada sotsiaalhoolekandevaldkonda Kunda linnas.

Peamised tegevused:

  • toimetulekuraskustega isikutele (üksikvanurid, eakad, (noored) pered, puuetega inimesed, üksikemad, töötud jt.) võimalikult iseseisvama elu võimaldamine;
  • paindlik ja abivajajakeskne sotsiaalteenuste korraldamine;
  • avahooldusteenuste arendamine;
  • sotsiaaltöötajate koolitus;
  • hingeabi ja nõustamine;
  • eakate vaba aja sisustamine.

Lisaks seltside maja ja avahooldusteenuste arendamisele levitab mtü Kunda Elulõng eakate päevakeskuse vahendusel vabatahtliku töö ja eneseabiliikumise põhimõtteid: eakate perekondade, sugulaste või naabritega hoitakse pidevat kontakti, mille eesmärgiks on inimese lähedaste ja vabatahtlike tegutsemisele (abistamisele) julgustamine.

2000-2023 läbi viidud projektid:

2000. a sügisel võitis mtü Kunda Elulõng Kunda linnavalitsuse ja Avatud Eesti Fondi Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi (BAPP) välja kuulutatud avaliku konkursi ning võttis halduslepinguga linnalt üle eakate päevakeskuse haldamise ja seal avahooldusteenuste osutamise.
2001. a sai mtü Kunda Elulõng avahooldusteenuste arendamiseks BAPP-ilt toetust 200 000 krooni, millega ehitati välja päevakeskuse pesutuba ja duširuum ning muretseti inventar. Sellega loodi juurde mitu sotsiaalteenust (pesu pesemine, dušš, …).

1. juulist 2002. a lisandus mtü tegevusele linna hooldekodu haldamine. Kunda linnalt teenuse ülevõtmise ajal oli hooldekodus 18, halduslepingu lõppemisel (2008) aga juba 44 hoolealust. MTÜ laiendas alguses eelkõige eakatele suunatud sotsiaalhoolekandealast tegevust ka teistele enim haavatavatele ühiskonnagruppidele (kodutud, töötud, toimetulekuraskustega pered, paljulapselised- ja üksikvanemad jt.).

2002. a sai mtü Kunda Elulõng eakate päevakeskuse remondiks toetust Hollandi Ida-Euroopa Fondide Ühenduselt 198 000 krooni ja linna sotsiaalhoolekande arengukava koostamiseks Balti-Ameerika Partnerlusprogrammilt 20 000 krooni. Teostati supiköögi, söögitoa, tualettruumide ja esimese korruse koridori kapitaalremont, millega tagati ruumide tervishoiunõuetele vastavus. Koostati Kunda linna sotsiaalhoolekande arengukava.

2003. a lõpus toetasid hooldekodus „Töötute Aktiviseerimiskeskuse“ rajamise projekti Hollandi Ida-Euroopa Fondide Ühendus 155 000 kr., Hasartmängumaksu Nõukogu 160 000 kr. ning Kunda linn 45 000 kr. Hooldekodu teisel korrusel avati õppeklass koos eesruumiga, renoveeriti kabinet ning duši- ja tualettruumid. Aktiviseerimiskeskuses toimus kaks koolitust Kunda piirkonna töötutele. Hiljem on koostööd tehtud Töötukassa lepingupartneritega linna töötutele ja eakatele koolituste korraldamisel.

2004. a lõpus toetas hooldekodu teise korruse ruumide renoveerimise jätkamist Hollandi Ida-Euroopa Fondide Ühendus 100 000 krooniga. Linn toetas remonti 87 000 ja mtü Kunda Elulõng omavahenditest 30 000 krooniga. Projekti käigus renoveeriti 2005. a hooldekodus teise korruse fuajee ja kaks tuba ning muretseti sinna sisustus.

2006. a saadi hooldekodu teise korruse ruumide renoveerimise jätkamiseks toetust hasartmängumaksust finantseeritavast regionaalprogrammist 241 415, Kunda linn kaasfinantseeris 68 976 ja mtü Kunda Elulõng omavahenditest 34 488 krooniga. Projekti käigus renoveeriti hooldekodu teisel korrusel neli ruumi ja sanitaarsõlm (nn. turvakompleks) ning koridori pikendus.

2007. a lõpus sai mtü Kunda Elulõng KOP-i (kohaliku omaalgatuse) maakondlikust programmist toetust 21 649 krooni, mille eest soetati eakate päevakeskusesse arvutikomplekt, printer ja koopiamasin ning arvutilaud ja tool (kabineti sisustus).

2008. a eraldati mtü-le Kunda Elulõng Kunda seltside maja (sh eakate päevakeskus) rekonstrueerimiseks (I järk) 928 449 krooni PRIA kaudu külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse meetmest 3.2. Projekt viidi ellu koostöös Kunda linnavalitsusega.

2009. a eraldati mtü-le Kunda Elulõng Kunda seltside maja (sh eakate päevakeskus) rekonstrueerimiseks (II järk) ja sisustuse muretsemiseks 689 368 krooni PRIA kaudu külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse meetmest 3.2. Projekt viidi ellu koostöös Kunda linnavalitsusega. 2009. a lõpuks sai kogu seltside maja täielikult renoveeritud (maja teist poolt remontis ja kasutab slaavi ühing Läte).

Aug/sept 2009 korraldas mtü Kunda Elulõng linna eakatele nädal aega kestnud koolituse „Stressivaba elu …”, milleks saadi toetust 46 462 krooni PRIA kaudu Leaderi programmist (mtü Partnerid tegevusgrupi kaudu).

Aastal 2010/2011 viidi läbi Leader-programmi abil (19 906 krooni) linna eakatele projekt „Käsitöötoa loomine läbi uusimate töövõtete ja materjalide tutvustamise”. Projekti tulemusel korraldati päevakeskuses käsitöönäitus.

Aastal 2016 sai mtü Kunda Elulõng toetust KOP-i maakondlikust programmist (KÜSK-i kaudu) 648 eurot. Septembrist kuni detsembrini korraldati linna eakatele koolitustsükkel „Hea tervis õige toitumisega“. Kolme tervisepäeva raames toimusid nii toitumisnõustaja loengud kui ka näidismenüü järgi tervisliku toidu valmistamine.

Aastal 2017 eraldati mtü Kunda Elulõng projektile „Terve ja turvaline kogukond“ maakondlikust KOP-i kevadvoorust toetust 475 eurot projektori ostmiseks. Projektorit kasutatakse töögruppide juhtimiseks ning koolituste, vestlusringide, töötubade jne läbiviimiseks nii päevakeskuses kui ka mujal linnas. Kodanike omaalgatuse aktiviseerumine ning oskuste ja teadmiste omandamine aitab tagada kogukonna tasakaalustatud arengu ka uues, ühinenud omavalitsuses.

26. mail 2017 korraldas mtü Kunda Elulõng eakate päevakeskuses Kunda linna TERVISE- ja OHUTUSPÄEVA.

2023. aastal märtsist maini viis mtü Kunda Elulõng Aseri piirkonnas läbi VIKO piirkondliku ühisprojekti TUGEVAD KOGUKONNAD raames piirkondlikud õpitoad summas 1884 eurot. Projekti toetas 223 euroga Viru-Nigula vald.

Aastaks 2023 sai mtü Kunda Elulõng tegevustoetust Viru-Nigula vallalt 700 eurot.

MTÜ Kunda Elulõng koostöös linnavolikogu sotsiaalkomisjoni ja linna ettevõtjatega viis neli aastat läbi heategevusprojekti vähekindlustatud linnaelanikele jõulupakkide tegemiseks. Ettevõtjate toel on soetatud ka inventari päevakeskusesse (nt pesumasinaid) ja läbi viidud muid olulisi tegevusi, sh nt paigaldatud soojaveeboiler seltside maja majandamiskulude kokkuhoiu eesmärgil aastal 2010.

Lisaks sotsiaalhoolekandealal tegutsemisele on aidanud mtü Kunda Elulõng oma tegevusega kaasa kodanikualgatuse ja kolmanda sektori osatähtsuse suurendamisele ning kodanikuühiskonna arengule, sealhulgas silmas pidades ka mtü enda jätkusuutlikkuse tugevdamist.

MTÜ Kunda Elulõng tegevus on pälvinud tunnustuse maakondlikul tasandil (tunnistatud parimaks mtü-ks). Läbi maakondliku arenduskeskuse liitus mtü vabaühenduste listiga. MTÜ Kunda Elulõng on ka EL Leader-meetme kohaliku tegevusgrupi MTÜ VIKO (Lüganuse vald, Viru-Nigula vald ja Vinni vald) liige.

MTÜ Kunda Elulõng on alates 1. jaanuarist 2001. a kantud Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja (Vabariigi Valitsuse korraldus nr. 1045-k 19.12.2000. a).